ข่าวประชาสัมพันธ์

การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเฝ้าระวังเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร

อ่านเพิ่มเติม »