สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

|