สดงผผลการดำนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรอง เงินสะสม และเงินกู้

|