รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

|