รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

|