ระเบียบสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

|