ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายปากคลองแพหมู่ที่ ๑ ถึงบ้านนางสาว วันดี เฉียบแหลม หมู่ที่ ๘

|