มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้บริการในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ ในด้านต่าง ๆ

|