ประชาสัมพันธ์จากอำเภอ เรื่องให้ทหารกองเกินไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕)

|