ประชาสัมพันธ์จากกองคลังเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ถึงผู้รับหนังสือแจ้งประเมิน (ภดส.6) ทุกท่านค่ะ

|