ประชาสัมพันธ์จากกองคลังงานจัดเก็บ เรื่องการขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

|