ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี๖๗ ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗

|