ประกาศเผยแพร่ผ่านทาง เว๊บไซต์ของเทศบาล ตำบลไผ่ดำพัฒนา เกี่ยวกับกิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|