ประกาศระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อเทศบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

|