ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายปากคลองแพ หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านนางสาว วันดี เฉียบแหลม หมู่ที่๘

|