ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านนายวิจารณ์ หลาบขาว หมู่ที่ ๑ ตำบลไผ่ดำพัฒนา

|