ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมายที่อยู่ในขอบเขตเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

|