งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมเงินทุนสำรอง เงินสะสมและเงินกู้

|