ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

|