กิจกรรม นายกประทิว ภู่ประสงค์ พร้อมคณะผู้บริหาร ออกเยี่ยมประชาชนในตำบล พร้อมแจกเบี้ยยังชีพ

|