การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเฝ้าระวังเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

|