การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

|