การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ทางสะพานคอนกรีดหมู่ที่๒ เชื่อมหมู่ที่๗ ตำบลหัวตะพาน หมู่๒ บ้านลาดจินจาน

|