การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ทางสะพานคอนกรีด หมู่๒ เชื่อมหมู่๗ตำบลหัวตะพาน หมู่๒ บ้านลาดจินจาน

|