แผนปฏิบัติราชการ ด้านการป้องกัน และ ปราบปราม การทุจริต

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ่านเพิ่มเติม »