มาตรฐาน หรือ คู่มือการปฏิบัติงาน

ประกาศเรื่องกำหนดการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา ครู และพนักงานจ้าง

อ่านเพิ่มเติม »