ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ Back Office (เจ้าหน้าที่)

—> ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LASS)

—> ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-PLAN)

—> ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO)

—> ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร (IHR)

—> ระบบสารสนเทศข้อมูล Competincy ของบุคลากรทุกตำแหน่ง (กรอบอัตรากำลัง)

—> ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง (welfare)

—> ระบบสารสนเทศทางการศีกษาท้องถิ่น (Lec)

—> ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

—> ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS)