ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ประชาชนยังยึดถือ การใช้ชีวิตตามแบบสังคมชนบท ใช้ชีวิตแบบพอเพียง พึ่งพาอาศัยกัน และยึดหลักคำสอน ของพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิต ทำให้ชาวตำบลไผ่ดำพัฒนามีแต่ความสงบสุข
 
การศึกษา
 • โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 แห่ง
  - โรงเรียนวัดวันอุทิศ (สิริกมลฉ่ำราษฎรบำรุง)
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 3 แห่ง
ศาสนา
 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด 1 แห่ง
 • วัดวันอุทิศ
สาธารณสุขในเทศบาล
 
สถานีอนามัย 1 แห่ง
 • สถานีอนามัยตำบลไผ่ดำพัฒนา
หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาล
 • โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง (ธุรกิจบ่อทราย)
 • ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 1 แห่ง
 • ร้านค้าเศรษฐกิจชุมชน 1 แห่ง
 • กลุ่มออมทรัพย์ 8 กลุ่ม
 • ร้านค้าขายเครื่องอุปโภค 24 ร้านบริโภคต่าง ๆ
 • ร้านค้าอาหารและเครื่องดื่ม 7 ร้าน
 • ร้านค้าปลีกน้ำมัน 5 แห่ง
การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
 • องค์กรสาธารณะประโยชน์ (ชมรมผู้สูงอายุ) 1 แห่ง
 
 
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง