ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

    เรื่อง  กระบวนงานการบริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

-----------------------------------

                   ตามที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา   ได้จัดกระบวนงานการบริการตามภารกิจ  จำนวน  ๑๘  กระบวนงาน  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖  จึงจัดทำผังกระบวนงานและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ดังนี้

แผนการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

กระบวนการ

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาที่ปรับลด

๑.  การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์      

-  รับคำร้อง  เสนอผู้บริหาร       

-  ตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์    

-  แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ             

 

 ๑  วัน

 ๒  วัน

 ๒  วัน

 

  ๖  ชั่วโมง

  ๑  วัน

  ๑  วัน

๒.  การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

-  รับคำร้อง                        

-  ให้การช่วยเหลือ                 

          

 ๓๐  นาที         

  ๑  ชั่วโมง                                         

 

ดำเนินการทันที

ดำเนินการทันที      

๓.  การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

-  รับคำร้อง  เสนอผู้บริหารทราบ          

-  ติดต่อไปยังหน่วยงานอื่นเพื่อขอรับน้ำ            

-  ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับราษฎรที่ขอน้ำ

 

๖  ชั่วโมง

๖  ชั่วโมง

๑  วัน

 

๑  ชั่วโมง

๑  ชั่วโมง

๖  ชั่วโมง

๔.  การขออนุญาตใช้น้ำประปา   

-  รับคำร้อง เสนอผู้บริหารทราบ           

-  รับชำระค่าธรรมเนียม                                                        

-  แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งมาตรน้ำ  

 

๓๐  นาที         

๓๐  นาที         

๑    วัน

 

ดำเนินการทันที

ดำเนินการทันที 

๖  ชั่วโมง    

๕.  การรับรองบุคคล                        

-  รับคำร้อง  เสนอผู้บริหารทราบ          

-  ดำเนินการออกหนังสือรับรอง            

         

๕  นาที/ราย

๕  นาที/ราย    

      

๒  นาที/ราย

๓  นาที/ราย

๖.  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่    

-  ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระจาก ภบท.๖          

-  ออกใบเสร็จรับเงิน     

 

๕  นาที/ราย

๕  นาที/ราย

 

๓  นาที/ราย

๒  นาที/ราย

๗.  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน            

-  รับแบบ ภรด.๒                                     

-  ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ภรด.๒                                 

-  เสนอเจ้าพนักงานประเมินภาษี                                             

-  แจ้งผลการประเมิน  ภรด.๘              

-  ออกใบเสร็จรับเงิน

 

๕  นาที/ราย

๕  นาที/ราย

๕  นาที/ราย

๕  นาที/ราย

๕  นาที/ราย

 

๓  นาที/ราย

๓  นาที/ราย

๓  นาที/ราย

๓  นาที/ราย

๓  นาที/ราย

 

แผนการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

กระบวนการ

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาที่ปรับลด

๘.  การจัดเก็บภาษีป้าย                     

-  รับแบบ ภป.๑                             

-  ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ

-  เสนอเจ้าพนักงานประเมินภาษี 

-  ออกใบแจ้งการประเมิน ภป.๓  

-  ออกใบเสร็จรับเงิน

          

  ๒  นาที/ราย

  ๒  นาที/ราย

  ๒  นาที/ราย

  ๒  นาที/ราย

  ๒  นาที/ราย

 

๑  นาที/ราย

๑  นาที/ราย

๑  นาที/ราย

๑  นาที/ราย

๑  นาที/ราย

๙.  ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตขุดดินถมดิน

-  รับคำร้อง เสนอผู้บริหารทราบ                 

-  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ยื่น 

-  ออกใบอนุญาต                                                                        

 

๑๐  นาที

๓๐  นาที

๕  นาที/ราย

 

ดำเนินการทันที

๑๕  นาที

 ๓  นาที/ราย

๑๐. ค่าธรรมเนียมขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

-  รับคำร้อง  เสนอผู้บริหารทราบ                                         -  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ยื่น 

-  ออกใบอนุญาต                            

 

๑๐  นาที

๓๐  นาที

๕  นาที/ราย

 

ดำเนินการทันที

๑๕  นาที

 ๓  นาที/ราย

๑๑. ค่าธรรมเนียมขออนุญาตประกอบกิจการบ่อทราย

-  รับคำร้อง เสนอผู้บริหาร                           

-  ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการและเอกสารต่างๆ

-  ออกใบอนุญาต                  

         

๓๐  นาที

๑  วัน

๕  นาที/ราย    

      

ดำเนินการทันที

๖  ชั่วโมง

๓  นาที/ราย

๑๒. ขอสำเนาข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยได้

-  รับคำร้อง เสนอผู้บริหาร

-  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ยื่น

-  ดำเนินการจัดสำเนาเอกสารให้ผู้ร้องขอ

 

๑๐  นาที

๓๐  นาที

๕  นาที/ราย

 

ดำเนินการทันที

๑๕  นาที

 ๓  นาที/ราย

๑๓. ขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย

-  รับคำร้องและรับขึ้นทะเบียน

-  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ยื่น

-  ทำบันทึกเสนอผู้บริหาร

 

๓๐  วัน

๑๐  นาที/ราย

๒  วัน

 

ดำเนินการทันที

๕  นาที

๖  ชั่วโมง

๑๔. งานสารบัญ

-  รับ – ส่ง หนังสือภายนอกให้ส่วนราชการ

-  การโต้ตอบหนังสือ

 

๕   นาที/เรื่อง

๑๐ นาที/เรื่อง

 

๓  นาที/เรื่อง

๕  นาที/เรื่อง

๑๕. รับปรึกษาปัญหาของข้อกฎหมาย

- รับคำร้อง

- เสนอผู้บริหาร

- ให้คำปรึกษาและแนะนำ

 

๑๐  นาที/เรื่อง

๑๐  นาที/เรื่อง

๓๐  นาที/ราย

 

๕  นาที/เรื่อง

๕  นาที/เรื่อง

๒๐ นาที/ราย

๑๖. การบริการสนับสนุนเรื่องการเกษตร

- ประชาสัมพันธ์ในเรื่องข่าวสารการเกษตรให้เกษตรกรทราบ

- ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานในส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 

๑๐  นาที/เรื่อง

 

๓๐ นาที/ราย

 

๘  นาที/เรื่อง

 

๒๐ นาที/ราย

 

แผนการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

กระบวนการ

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาที่ปรับลด

๑๗. การรับคำร้องขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

- รับคำร้อง

- ตรวจสอบเอกสาร

- เสนอผู้บริหาร

- ตรวจสอบผังเมืองตรวจสอบสภาพสาธารณะ

- ออกใบอนุญาต

 

๑๐  นาที/เรื่อง

๑๐  นาที/เรื่อง

๑๐  นาที/เรื่อง

๑๕   วัน

 

๕  นาที/เรื่อง

๕  นาที/เรื่อง

๕  นาที/เรื่อง

๘  วัน

๑๘. ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์

-  รับคำร้อง

-  ตรวจสอบเอกสาร

-  เสนอนายทะเบียนพาณิชย์

-  ออกใบทะเบียนพาณิชย์

 

๑๐  นาที/ราย

๘    นาที/เรื่อง

๑๐  นาที/เรื่อง

๘    นาที/ราย

 

๕  นาที/ราย

๔  นาที/ราย

๕  นาที/ราย

๔  นาที/ราย

 

                   จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

                                           (นายไพโรจน์  พวงศิริ)

                                 นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง