6/2561 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายทาง ถนนคันบึงเบิกไพร หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
4/2561 โครงการซ่อมสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อท.ถ. 10-010 สายทาง สะพานคอนกรีต หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลหัวตะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
5/2561 โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต อท.ถ. 10-007 สายทาง บ้านนายสุนทร เอี่ยมสุเมธ ถึงบ้านผู้ใหญ่วันชัย สันทัด หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
5/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6
5/2561 โครงการก่อสร้างประปาหมู่หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6
4/2561 โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าวัดวันอุทิศฯ-บางตาเฉือน ตำบลไผ่ดำพัฒนา
3/2561 โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายปากคลองแพ หมู่ที่ 1 บ้านนางวันดี เฉียบแหลม หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ดำพัฒนา
2/2561 ประกาศโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายและสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ดำพัฒนา
3/2561 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
2/2561 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561