1/2560 โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
5 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
4 ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่องการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
3/2560 คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน
2/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
1/2560 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย
97 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
96 ปร.4 ปร.5 จ้างเหมาถมดินปรับเกลี่ยบริเวณลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6
95 ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาถมดินปรับเกลี่ย บริเวณลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.6