2/2561 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1/2561 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง(ถังขยะ)
7 ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่อง จัดซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร
1/2560 โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
5 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
4 ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่องการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
3/2560 คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน
2/2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง