กระผมนายไพโรจน์     พวงศิริ   นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนาในฐานะผู้บริหารได้มีนโยบายในการ  
ที่จะพัฒนาตำบลไผ่ดำพัฒนาให้มีความเจริญ ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ด้านการพัฒนาคน  และสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ด้านสาธารณสุข และอนามัย  ด้านการเศรษฐกิจ   
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  และด้าน การบริหารและการจัดการ ทางเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  จึงได้จัดทำเวปไซด์ www.phaidum.go.th  เพื่อให้ประชาชนในตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้มีช่องทาง
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในการบริหารงานของเทศบาล การจัดกิจกรรมต่างๆ ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
ในการที่แจ้งให้ประชาชนชาวตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้รับทราบ นอกเหนือ จากการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
การทำเอกสารเผยแพร่ กระผมหวังว่าการ  จัดทำเวปไซด์ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จะเป็นประโยชน์
และเป็นข้อมูลที่ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้ามาค้นหาข้อมูลต่อไป

 

 

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง