นางพีรญา แสงรูจี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนฤมล  จุฑมาตยางกูร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสิริกาญจนา สอาดศรี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสำราญ เอี่ยมสอาด
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอัญชลี มากประมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวดุษฎี ศรีสุวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวเมธยา   พุ่มไสว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวมาริน  เวทการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง