นางกาญจนา ผลสันต์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอัจจิมา จุลสอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ผกามาศ  เพ็ชรโต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายประเวศ  อังกีรัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางชณิดา เติมสิริทิพรัตน์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสมสุนีย์ เขียนงาม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวพยงค์ แก้วอร่าม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาววิภา   เฉียบแหลม
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรลักษณ์ โพธิ์ทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสุทัตตา ทองพูน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมชาย วงษ์คล้อย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายมนตรี   พึ่งพา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายทรงยศ   จิรกิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวไพลิน    พึ่งสมศักดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง