นายศราวุธ แสงตรง
หัวหน้ากองช่าง
นายมนัส เอี่ยมสุเมธ
นายช่างโยธา
นายจินตศักดิ์ พยุงญาติ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวสิวาพร ไทยวัฒน์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายศักดิ์ดา  เพ็งแจ่มศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธนบดี  พันธุสะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสุวัตร  วิสาระเกตุ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวินัย  พิกลุขาว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐพร  จิตกระจ่าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง