นางสาวดุษฎี ศรีสุวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี