นางสาวพยงค์ แก้วอร่าม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน