นายนิพนธ์ พุทธชาติ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
-
-