นายพลพิพัฒน์ มากศรีกนกโชติ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
-
-