นางชุติมา สันทัด -
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
-
-