นางพรทิพย์ พยุงญาติ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
-
-