นายสมเจต มีจันทร์มาก
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
ม/1
081-5291772