นางสาวมิ่งขวัญ สุทธิบูรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
นางกาญจนา ผลสันต์
หัวหน้าสำนักปลัด
           
นางพีรญา แสงรูจี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางภัทรวดี แก้วกระจาย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายศราวุธ แสงตรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
           
นายธนกร ชิศากรวณิช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง