นายวินัย แก้วประสิทธิ์
ประธานสภา
นายเกรียงไกร พันธุสะ
รองประธานสภา
           
นางจำนงค์ พึ่งสมศักดิ์
เลขาสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
นายประทิว ภู่ประสงค์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายอนันต์ เขียวสวาส
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
           
นายวิชาญ กมลฉ่ำ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายสมหวัง พุฒวันดี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายประทีป ศรีวิเชียร
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
           
นายพวน อยู่อาจินต์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายสมเจต มีจันทร์มาก
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายสมศักดิ์ กรผลึก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
           
นางจุฑามาส สมสอน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง