กำจัดวัชพืชในลำคลอง โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปี 2558(การดำเนินโครงการต่อเนื่อง).ใน ปี 5559
31/03/2560
เรื่อง ขอเชิญชวนชาวตำบลไผ่ดำพัฒนาทุกท่านเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี
12/08/2559
ได้รับผลกระทบจาก แมลงกระเบื้องปีกแข็ง ซึ่งมีอยูทุกมุมบ้าน ทำให้เกิดความรำคาญ และ หวาดกลัว
01/07/2559
กำจัดวัชพืชในลำคลอง โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปี 2558(การดำเนินโครงการต่อเนื่อง) ปี 5559
29/03/2560
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาได้ติดประกาศเทศบัญญติ ปี2559
24/06/2559
ประชาสัมพันธ์ "การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน"
16/06/2559
ข้อมูลข่าวสารของราชการ(ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ)
18/05/2559
ข้อมูลข่าวสารของราชการ(ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
18/05/2559
ข้อมูลข่าวสารราชการ (ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน)
18/05/2559
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ)
18/05/2559
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง