ประชาสัมพันธ์ "การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน"
16/06/2559
ข้อมูลข่าวสารของราชการ(ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ)
18/05/2559
ข้อมูลข่าวสารของราชการ(ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
18/05/2559
ข้อมูลข่าวสารราชการ (ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน)
18/05/2559
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ)
18/05/2559
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล)
18/05/2559
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของหน่วยงาน
18/05/2559
จดหมายข่าว...แจ้งกำหนดชำระภาษีประจำปี 2559
16/05/2559
การรายงานผลข้อมูลแบบประเมินผลสำหรับประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ตัวชีวัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2558
01/03/2559
เรื่องการจัดทำเวทีประชาคม และทบทวนแผนพัฒนาสามปี แผนชุมชน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ ) ประจำปี๒๕๕๙
24/02/2559
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง