หัวข้อ แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องทั้ประจำปี 2561-2564
15/11/2560
เทศบัญญัติกิจการประปา-ไผ่ดำพัฒนา
29/03/2560
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี2560
20/03/2560
ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชน และเกษตรกร
20/03/2560
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่องกำหนดอัตราภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2560
28/11/2560
คำแถลงนโยบาย ของ นายไพโรจน์ พวงศิริ นายกเทศนมตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ น่ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ
14/05/2560
แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการกองคลัง
28/03/2560
โครงการลงทะบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๐
20/03/2560
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
20/03/2560
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ประจำเดือนมีนาคม ในวันที่ 3 มีนาคม 2560
20/03/2560
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง