คู่มือประชาชน งานด้านก่องช่าง
11/09/2560
แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑
20/02/2561
ทองอุไร
01/09/2560
ได้จัดทำโครงการปลูกต้นดาวเรือง
01/09/2560
ช่องทางการร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็น
18/07/2560
ผังแสดงระยะเวลาการขั้นตอนปฎิบัติราชการและการปรับลดขั้นตอน
11/05/2560
คู่มือการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
05/05/2560
\"รู้รักษาความดี มีจิตสาธารณะ เอาชนะคอร์รัปชัน
05/05/2560
ประชุมกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 11.00น ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
21/04/2560
การควบคุมอาคาร ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
29/03/2560
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง