แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการกองคลัง
28/03/2560
โครงการลงทะบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๐
20/03/2560
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
20/03/2560
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ประจำเดือนมีนาคม ในวันที่ 3 มีนาคม 2560
20/03/2560
นายกพบประชาชน
20/03/2560
ขยะแลกไข่
20/03/2560
ประชุมสันนิบาตเทศบาล ครั้งที่ 2 ปี2560
20/03/2560
การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560
27/12/2559
จดหมายข่าว กองคลัง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2560
02/12/2559
ประกาศชำระค่าภาษี ประจำปี 2560
01/12/2559
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง