ประกาศเทศบาลตาบลไผ่ดาพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
21/11/2560
หัวข้อ แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องทั้ประจำปี 2561-2564
15/11/2560
ประกาศเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
03/11/2560
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543
11/09/2560
คู่มือประชาชน งานด้านก่องคลัง
11/09/2560
คู่มือประชาชน
11/09/2560
คู่มือประชาชน งานด้านก่องช่าง
11/09/2560
ทองอุไร
01/09/2560
ได้จัดทำโครงการปลูกต้นดาวเรือง
01/09/2560
ช่องทางการร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็น
18/07/2560
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง