ประกาศเทศบาลตาบลไผ่ดาพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543
คู่มือประชาชน งานด้านก่องคลัง