ผังแสดงระยะเวลาการขั้นตอนปฎิบัติราชการและการปรับลดขั้นตอน
คู่มือการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
\"รู้รักษาความดี มีจิตสาธารณะ เอาชนะคอร์รัปชัน
ประชุมกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 11.00น ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา