ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

เรื่องขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

******************************************************************************

            สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง  ร่วมกับเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาคณะผู้บริหาร  คณะผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนชาวตำบลไผ่ดำพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนโดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อเปลี่ยนทัศนคติ  ปลูกฝัง และกระตุ้นให้เกษตรกรได้เห็นคุณค่าของการใช้วัสดุคงเหลือใช้ทางการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรตระหนักถึงประโยชน์ของการไถกลบตอซังพืชลงในดินเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและสร้างความยั่งยืนให้กับดิน

            สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน  และเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาในฐานะเจ้าของพื้นที่ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน”

ในวันอังคารที่  26  มีนาคม  2556 เวลา  10.00 น. ณ แปลงนาข้าว  นายสมพงษ์   แช่มช้อย บ้านลาดจินจาน หมู่ที่ 2ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอ่างทอง

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง