โครงการเวทีประชาคมและทบทวนแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2556 เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดทำเวทีประชาคมและทบทวนแผนพัฒนาสามปี

………………………………..

                   ด้วยเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาจะจัดโครงการเวทีประชาคมและทบทวนแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2556  เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องตำบลไผ่ดำพัฒนาได้ร่วมประชุมประชาคม  เพื่อนำปัญหาและความต้องการ  มาเสนอเพื่อเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จะได้นำปัญหาและความต้องการของพี่น้องรวบรวมไว้ในแผนพัฒนาเพื่อจะได้จัดทำเป็นโครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องต่อไป และเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาจะออกบริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องที่ประสงค์จะชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้นำใบเสร็จหรือใบนำมาเพื่อชำระภาษีได้ ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังนี้

 

ลำดับที่

หมู่ที่

สถานที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

หมายเหตุ

ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๘

๘ มี.ค. ๒๕๕๖

๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.

 

ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๒

๑๑ มี.ค. ๒๕๕๖

๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

 

ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๓

๑๑ มี.ค. ๒๕๕๖

๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.

 

ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๔

๑๒ มี.ค. ๒๕๕๖

๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

 

ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๕

๑๒ มี.ค. ๒๕๕๖

๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.

 

ห้องประชุมปริศนานันทกุล

๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖

๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

 

ศาลาประชาคมหมู่ที่ ๖

๑๕ มี.ค.๒๕๕๖

๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.

 

ห้องประชุมปริศนานันทกุล

๑๘ มี.ค. ๒๕๕๖

๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

 

 

 

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง